dla akcjonariuszy

OGŁOSZENIA:2024-04-24
Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2024 r., o godz. 16 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.
Porządek obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2023 r.,
  4. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2023 r.,
  5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.,
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
  7. wybór członków Rady Nadzorczej
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów "Weltom" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożonych w siedzibie Spółki. W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki, w dniach 06.06.2024 r. - 13.06.2024 r. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu obrad w godzinach 15:00-16:00.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 88/2024

2023-05-01
Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2023 r., o godz. 16 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.
Porządek obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2022 r.,
  4. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2022 r.,
  5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.
  7. ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów "Weltom" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożonych w siedzibie Spółki. W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki, w dniach 16.06.2023 r. - 22.06.2023 r. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu obrad w godzinach 15:00-16:00.

Link do pobrania uchwały: UCHWAŁA NR 03/2023

2022-07-27
Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 21 oraz art. 24 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 września 2022 r., o godz. 16 00 , w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz.
Porządek obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r.,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2021 r.,
  4. podjecie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2021 r.,
  5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.,
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów "Weltom" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożonych w siedzibie Spółki. W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki, w dniach 08.09.2022 r. - 15.09.2022 r. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu obrad w godzinach 15:00-16:00.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 144/2022

2021-08-23
Fabryka Dywanów "WELTOM" S. A. w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 21 oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 24 września 2021 r., godz. 1600, w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2, w Tomaszowie Maz.
Porządek obrad
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2020 r.,
  4. podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2020 r.,
  5. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.,
  7. wyboru rady nadzorczej.
 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd Fabryki Dywanów "Weltom" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożonych w siedzibie Spółki. W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki, w dniach 22.09.2021 r. - 23.09.2021 r. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu obrad w godzinach 15:00-16:00.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 162/2021

2020-12-08
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Dywanów „Weltom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Maz. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tomaszowie Maz., ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz., w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 239/2020

2020-11-17
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Dywanów „Weltom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Maz. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tomaszowie Maz., ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz., w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 224/2020

2020-10-27
Zarząd spółki pod firmą Fabryka Dywanów „Weltom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Maz. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tomaszowie Maz., ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz., w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 210/2020

2020-10-07
Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Dywanów „Weltom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Maz. (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tomaszowie Maz., ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz., w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 196/2020

2020-09-21
W dniu 11 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.D. Weltom S.A. podjęło uchwałę w sprawie wyboru podmiotu do założenia i prowadzenia rejestru Akcjonariuszy spółki.

Link do pobrania treści uchwały: UCHWAŁA NR 3

2020-08-10
Fabryka Dywanów „WELTOM” S.A. w Tomaszowie Maz., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 21 oraz art. 24 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 11 września 2020 r., godz. 16:00, w siedzibie Spółki przy ul. gen. J. Hallera 2 w Tomaszowie Maz. Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjno Mandatowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. przyjęcia Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  2. przyjęcia zmiany w Statucie Spółki zmieniającej art. 32 dotyczący ogłoszeń Spółki,
  3. podjęcia uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki i zawarcia umowy z tym podmiotem,
  4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r.,
  5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2019 r.,
  6. podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.,
  7. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,
  8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
 7. Zamknięcie obrad.
Zarząd Fabryki Dywanów „Weltom” S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji złożonych w siedzibie Spółki
W ZWZA biorą udział akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem ZWZA zablokowali akcje.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia ZWZA w siedzibie Spółki wyłożona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZA.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z porządkiem obrad dostępne będą w siedzibie Spółki, w dniach 2.09.2020 r.-10.09.2020 r.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu obrad, w godzinach 15:00-16:00.

Zarząd Spółki pod firmą Fabryka Dywanów „Weltom” Spółka Akcyjna z siedzibą w Tomaszowie Maz. (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, w Tomaszowie Maz., ul. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Maz, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8:00-15:00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Link do pobrania monitora sądowego: MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY NR 152/2020

2020-01-01
W tym miejscu będą umieszczane informacje dla akcjonariuszy Fabryki Dywanów Weltom S.A.

Dane Firmy
Fabryka Dywanów "Weltom" S.A.
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Gen. J. Hallera 2
NIP 773-000-93-36
Numer KRS 0000162644
kapitał zakładowy: 630 314 zł.
tel. 44 724 60 91
e-mail: info@weltom.pl
www: www.weltom.pl