regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.weltom.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Podstawowe pojęcia
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Fabryki Dywanów Weltom– serwis internetowy dostępny pod adresem www.weltom.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
  4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
  5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fabryka Dywanów Weltom S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
  6. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
  7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 2. Postanowienia ogólne
  1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka akcyjna Fabryka Dywanów Weltom S.A z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckiem ul. Gen. J. Hallera 1 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-000-93-36, KRS 773-000-93-36 ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Sklep Internetowy, zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest pod adresem internetowym www.weltom.pl Sklep jest prowadzony przez Fabrykę Dywanów Weltom S.A. lub osobę fizyczną, zwany dalej "Sprzedawcą".
  3. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie oraz prawa i obowiązki Klientów.
  4. Korzystanie z usług Sklepu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Sklepu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Klient zostanie powiadomiony o zmianach poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu.

 3. Składanie zamówienia
  1. Zamówienia można składać w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej.
  2. Składając zamówienie, Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych kontaktowych oraz dostawy.
  3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.
  4. Zamówienie jest wiążące i stanowi ofertę zakupu produktów w Sklepie.

 4. Dostawa
  1. Dostawa produktów odbywa się na terenie Polski za pośrednictwem kuriera DPD.
  2. Koszty dostawy wynoszą 33 PLN dla dywanów do szerokości 2,4 metra, a dla dywanów powyżej tej szerokości wynoszą 200 PLN.
  3. Termin dostawy zamówienia potwierdzamy pocztą email.
  4. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub produktu, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.

 5. Płatności
  1. Płatność dokonywana jest przelewem bankowym na konto Sprzedawcy.
  2. Zamówienia są realizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.

 6. Reklamacje i zwroty
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości zakupionego produktu w terminie 14 dni od daty dostawy
  2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty email na adres zamowienia@weltom.pl lub pisemnie na adres ul. Gen. J. Hallera 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
  3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego produktu oraz wskazać na czym polega wada oraz jakie jest żądanie klienta.
  4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca podejmuje stosowne działania, takie jak naprawa, wymiana produktu lub zwrot kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni od daty dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  6. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Klienta. Sprzedawca rozstrzygając reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta dokona wymiany Towary albo dokona naprawy.
  7. Koszty zwrotu produktu ponosi Klient.

 7. Odstąpienie od umowy
  1. Klient, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 (Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), i art. 35 (Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy) Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 8. Ochrona danych osobowych
  1. Sprzedawca gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką prywatności Sklepu.
  2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia.

 9. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory wynikające z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.